Rahaa koulunkäynnistä
Oikeus olla oma itsensä
Mopokortti 13-vuotiaille
Oikeus lasten omaan puolueeseen

Känn dina rättigheter

De grundläggande rättigheterna och friheterna hör till alla, också till minderåriga. Därför lönar det sig att känna till dem.

De grundläggande friheterna och rättigheterna är dina rättigheter. Rättigheterna garanterar att de som sköter offentliga uppdrag inte kan kränka dina friheter och de är skyldiga att förverkliga dina rättigheter.

> Skriv ut grundrättigheter på klassens vägg.

 • 6 § Jämlikhet

  Alla är lika inför lagen.

  Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

  Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

  Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor.

  Exempel
  Denna paragraf fastställer att grundrättigheter även hör till barn. Till exempel barn med funktionshinder har rätt att studera i en närskola alltid när det är möjligt. De har också lika rättigheter att delta i spel, i rekreations- och fritidsaktiviteter såsom alla andra. Justitieombudsmannen har konstaterat att stadens förfarande var diskriminerande när barnets skola bestämdes på grundval av typ av hens funktionshinder. Staden svarade till justitieombudsmannen att man bör ta hänsyn till barnets individuella situation då man överväger vilken skola barnet ska gå i.

  Justitieombudsmannen har inspekterat om det är möjligt att nå ämbetsverk och röstningsställen med rullstol.

 • 7 § Rätten till liv, personlig frihet och integritet

  Alla har rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet.

  Ingen får dömas till döden eller torteras eller utsättas för någon annan behandling som kränker människovärdet.

  Den personliga integriteten får inte kränkas och ingen får berövas sin frihet godtyckligt eller utan laglig grund. Straff som innefattar frihetsberövande får dömas ut endast av domstol. Lagligheten av andra frihetsberövanden skall kunna underkastas domstolsprövning. Rättigheterna för den som har berövats sin frihet skall tryggas genom lag.

  Exempel
  När den unga personen kom till barnhemmet övervakades hen först i ett mottagningsrum och senare i sitt eget rum hela tiden i s.k. närvård Hen kunde inte fritt gå ut ur rummet till exempel till toaletten eller tala och diskutera utan att be lov genom att höja handen. Hen vistades ute på gården med en vuxen. Den unga personen var i rummet ensam med sin övervakare.  Justitieombudsmannen konstaterade att barnhemmet hade begränsat den unga personens personliga frihet på ett sätt som kränkte hens grundrättigheter och mänskliga rättigheter. Förfarandet stred mot lagen. Justitieombudsmannen klandrade barnhemmet och rekommenderade att den unga personen skulle få gottgörelse.

 • 8 § Den straffrättsliga legalitetsprincipen

  Ingen får betraktas som skyldig till ett brott eller dömas till straff på grund av en handling som inte enligt lag var straffbar när den utfördes. För brott får inte dömas till strängare straff än vad som var föreskrivet i lag när gärningen begicks.

  Exempel
  Denna paragraf betyder att alla bör ha möjlighet att veta i förväg vilken gärning eller hurudant beteende är straffbart.

 • 9 § Rörelsefrihet

  Finska medborgare samt utlänningar som lagligen vistas i landet har rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort.

  Var och en har rätt att lämna landet. Denna rätt kan begränsas genom lag, om det är nödvändigt för att säkerställa rättegång eller verkställighet av straff eller för att säkerställa att skyldigheten att försvara landet fullgörs.

  Finska medborgare får inte hindras att resa in i landet, landsförvisas eller mot sin vilja utlämnas eller föras till ett annat land. Genom lag kan dock föreskrivas att finska medborgare får utlämnas eller föras till ett land där deras mänskliga rättigheter och rättssäkerhet kan garanteras, när åtgärden vidtas med anledning av brott eller när syftet med den är rättegång eller verkställighet av ett beslut som gäller vårdnad om eller vård av barn. (24.8.2007/802)

  Rätten för utlänningar att resa in i Finland och att vistas i landet regleras genom lag. En utlänning får inte utvisas, utlämnas eller återsändas, om han eller hon till följd härav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet.

  Exempel
  En ung person skrev till justitieombudsmannen om att hen varken hade fått cykel, bussbiljett eller skjuts för att åka till staden, hobbyn eller för att möta sina vänner.

  Justitieombudsmannen klandrade barnhemmet.

 • 10 § Skydd för privatlivet

  Vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag.

  Brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar.

  Genom lag kan bestämmas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas. Genom lag kan också bestämmas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång och säkerhetskontroll samt under frihetsberövande.

  Exempel
  Inte ens föräldrar får läsa barnets dagbok utan lov.

  Lärare får inte utan grunder inspektera elevens väska.

  Skolans hälsovårdare eller kurator får inte berätta åt andra elever om en elev besöker dem.

  Publicering av bilder eller video på internet kan kränka privatlivet så att det är straffbart.

  Justitieombudsmannen har klandrat barnhemmet för att personalen hade läst brev som hade sänts till barnen.

 • 11 § Religions- och samvetsfrihet

  Var och en har religions- och samvetsfrihet.

  Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning.

  Exempel
  Eleven är inte tvungen att delta i morgonandakt eller julkyrka mot sin egen övertygelse. Justitieombudsmannen påminde skolor om skyldigheten att arrangera motsvarande meningsfullt  program för elever som inte deltar i religiösa tillställningar.

 • 12 § Yttrandefrihet och offentlighet

  Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Närmare bestämmelser om yttrandefriheten utfärdas genom lag. Bestämmelser om sådana begränsningar i fråga om bildprogram som är nödvändiga för att skydda barn kan utfärdas genom lag.

  Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.

  Exempel
  Yttrandefriheten tryggar rätten att ta bilder, spela in videon och göra konstverk. Justitieombudsman mottog ett klagomål om att det var förbjudet att ta bilder på sina egna barn på ett badställe.  Enligt justitieombudsmannen kan det inte förbjudas, även om att det annars inte är tillåtet att ta bilder av någon utan hens lov.

  Fadern skrev till justitieombudsmannen för att han inte fick fotografera sitt barn under ett sammanträffande hos barnskyddet. Enligt justitieombudsmannen kan det inte förbjudas.

  Yttrandefriheten kan också skydda störande och skakande budskap. Däremot skyddar yttrandefriheten inte hets till hat och våld.

  Yttrandefriheten kan begränsas för att skydda barn. Biblioteken hade tagit bort tavlor från utställningen. Justitieombudsmannen  konstaterade att det var tillåtet för att skydda barnen.

 • 13 § Mötes- och föreningsfrihet

  Var och en har rätt att utan tillstånd anordna sammankomster och demonstrationer samt att delta i sådana.

  Var och en har föreningsfrihet. Föreningsfriheten innefattar rätt att utan tillstånd bilda föreningar, höra till eller inte höra till föreningar och delta i föreningars verksamhet. Den fackliga föreningsfriheten och friheten att organisera sig för att bevaka andra intressen är likaså tryggad.

  Närmare bestämmelser om mötesfriheten och föreningsfriheten utfärdas genom lag.

  Exempel
  Demonstrationer kan inte förbjudas. Polisen ska skydda demonstranter. Polisen ska informeras om demonstrationer i förväg.

  Miljöföreningen hade arrangerat en demonstration med båtar för att motsätta sig användningen av palmolja. Polisen gav order om att demonstranterna skulle flytta sig till en närstående skola. Efter en stund beslöt polisen att gripa alla demonstranter i skolan och på havet som misstänkta för brott. Justitieombudsmannen ansåg att demonstranter som flyttades till skolan inte borde misstänkas för brott. De var inte våldsamma och hade inte hotat någon. De hade bara yttrat sitt motstånd genom att dela ut information och genom att hålla i banderoller. Polisen hade gripit demonstranterna och förhört dem. Därmed hade polisen överskridit gränserna för sin behörighet/sitt utrymme att företa bedömningar.

 • 14 § Rösträtt och rätt till inflytande

  Varje finsk medborgare som har fyllt aderton år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar. Om valbarhet i statliga val gäller vad som särskilt bestäms i denna grundlag.

  Varje finsk medborgare och varje i Finland bosatt medborgare i Europeiska unionen som har fyllt aderton år har rätt att rösta vid val till Europaparlamentet enligt vad som bestäms genom lag.

  Varje finsk medborgare och varje i Finland stadigvarande bosatt utlänning som har fyllt aderton år har rätt att rösta i kommunalval och kommunala folkomröstningar enligt vad som bestäms genom lag. Om rätten att i övrigt ta del i kommunernas förvaltning bestäms genom lag. (4.11.2011/1112)

  Det allmänna skall främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv.

  Exempel
  Justitieombudsmannen inspekterade röstningsställen. Alla ställen kunde inte nås med rullstol eller om man i övrigt hade svårt att röra sig. Justitieombudsmannen begärde att alla hinder skulle slopas.

  När stora förändringar planeras, till exempel att det skall byggas i parken, i skogen på åldringshemmet eller skolan ska stängas, ska kommunen informera kommuninvånarna i så god tid att de har en möjlighet att framföra sin åsikt och därmed påverka innan besluten fattas. Justitieombudsmannen påminner ofta kommuner om detta.  

 • 15 § Egendomsskydd

  Vars och ens egendom är tryggad.

  Angående expropriation av egendom för allmänt behov mot full ersättning bestäms genom lag.

  Exempel
  I skolans ordningsregler får man inte förbjuda eleven att ta med sig sin mobiltelefon. Däremot kan man förbjuda användningen av mobiltelefonen. Om mobiltelefonen används för att mobba eller störa andra kan begränsningar införas i ett enskilt fall.

 • 16 § Kulturella rättigheter

  Alla har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Bestämmelser om läroplikten utfärdas genom lag.

  Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv.

  Vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet är tryggad.

  Exempel

  Denna rättighet förutsätter att alla har en trygg omgivning där de kan studera.

  Alla har rätt att gå i skolan utan att bli mobbade.

  Luften inomhus i en skola får inte riskera elevens hälsa.

  Alla barn har rätt att få undervisning. Justitieombudsmannen har betonat att också barn med utländskt ursprung har rätt att få undervisning, även om att de inte tillsvidare har fått lov att bosätta sig i Finland.

  Justitieombudsmannen har konstaterat att skolan bör betala alla utflykter som den arrangerar eftersom alla familjer inte alltid har tillräckligt pengar.

 • 17 § Rätt till eget språk och egen kultur

  Finlands nationalspråk är finska och svenska.

  Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

  Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos myndigheterna utfärdas genom lag. Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas genom lag.

  Exempel
  Justitieombudsmannen förbjöd Rundradion YLE att sända nyheter på samiska sent på natten. Det faktum att samer är ursprungsfolk och grundlagen garanterar deras rätt till språk och kultur ska tas i hänsyn när sändningstiderna bestäms. Alla andra har också rätt att få veta om ursprungsfolkets ärenden.

 • 18 § Näringsfrihet och rätt till arbete

  Var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften.

  Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Bestämmelser om rätten till sysselsättningsfrämjande utbildning utfärdas genom lag.

  Ingen får avskedas från sitt arbete utan laglig grund.

  Exempel
  Justitieombudsmannen har konstaterat att kommunen som arbetsgivare har skyldighet att se till att omständigheterna i skolan, som också är en arbetsplats, är hälsosamma.

 • 19 § Rätt till social trygghet

  Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.

  Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.

  Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.

  Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende.

  Exempel
  Åldringar som bor i åldringshem eller ensamma hemma har rätt att vistas ute tillräckligt ofta och de ska få hjälp att tvätta sig och att gå på toaletten.

  Barn och unga ska få tillräcklig mentalsjukvårdservice om de är i behov av den.

  Justitieombudsmannen inspekterar att omhändertagna barn får bra vård.

  Justitieombudsmannen inspekterar åldringshem och servicebostäder, övervakar omständigheterna där och att åldringar behandlas väl.

 • 20 § Ansvar för miljön

  Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.

  Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

  Exempel
  Miljön skall bevaras funktionsduglig för att andra grundrättigheter kan förverkligas. Också barn och unga ska ha möjlighet att påverka och delta i  beslutsfattandet  som gäller deras livsmiljö.

  Ansvaret om naturen hör till alla. Justitieombudsmannen beslöt att miljöcentralen inte hade förfarit lagstridigt när den föreslog att ett naturskyddsområde borde grundas på ett markområde som var i privat ägo med motiveringen att skydda livsmiljön för en utrotningshotad fjäril.

 • 21 § Rättsskydd

  Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.

  Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.

  Exempel
  Om en elev ansöker om rätt till skolskjuts bör ärendet behandlas raskt och ett beslut bör fattas. Nekande svar bör motiveras. Elever och lärare har rätt att söka ändring till beslutet. Justitieombudsmannen har påmint kommunerna om deras skyldighet att fatta beslut.

 • 22 § Respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna

  Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

  Exempel
  Det krävs aktiva åtgärder för att trygga grundläggande rättigheter. Myndigheterna bör välja det alternativ som bäst främjar grundläggande rättigheter. Det bör finnas effektiva rättsliga skyddsåtgärder mot kränkning av grundläggande rättigheter. Justitieombudsmannen kan ge förslag om medling eller till gottgörelse. Gottgörelsen kan vara en ursäkt eller en finansiell ersättning.

 • 23 § De grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden

  Genom lag, eller genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av ett sådant bemyndigande med exakt avgränsat tillämpningsområde som av särskilda skäl tagits in i lag, kan det införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp eller om det råder andra i lag angivna undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen. Grunderna för tillfälliga undantag skall dock bestämmas genom lag.

  Förordningar av statsrådet som gäller tillfälliga undantag skall utan dröjsmål föreläggas riksdagen. Riksdagen kan besluta om förordningarnas giltighet.

  Exempel
  I länder där terroristattacker har utförts, t.ex. i Frankrike, har man utlyst undantagstillstånd och polisen och försvarsmakten har fått lov att övervaka människor noggrannare än tidigare samt undersöka t.ex. bilar och lägenheter. Mänskliga rättigheter får dock inte kränkas. Dylika kompletterande befogenheter kan enbart vara i kraft under en viss begränsad tid.

För rättvisan!

Riksdagens justitieombudsman övervakar att dina rättigheter tillgodoses.

Du kan kontakta justitieombudsmannen om du upplever att dina grundläggande friheter och rättigheter inte tillgodoses. Du skall dock komma ihåg att allt som känns orättvist inte alltid strider mot lagen. Bekanta dig med justitieombudsmannen och om hen kan vara till hjälp. >


Tips på länkar som stöd för undervisningen

Förbundet för Mänskliga Rättigheter Rättigheter är en människorättsorganisation som främjar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

 • Ihmisoikeudet.netfärdigt utbildningsmaterial, information om de mänskliga rättigheterna, övningar och metoder för lektioner.
 • Ihmisoikeusliitto.fi information om aktuella kampanjer och om olika mänskliga rättigheter

Människorättscentret är en myndighet vars uppgift är bland annat att främja utbildning om de grundläggande och mänskliga.

 • Material för människorättsfostran som kan användas av lärare som behöver uppdatera sina kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna: på finska , på svenska
 • Publikationer om männsikorättsfostran: på finska , på svenska

Amnesty International är världens största människorättsorganisation.

 • Amnesty Finland - information om material för människorättsfostran, kampanjarbetet, och om påverkningsarbetet
 • Facebook till lärare och utbildningsexperter
 • Internationell webbplats - information om webbkurs, blogg för människorättsfostran, utbildningsmaterial på olika språk.

UNICEF är FN:s barnorganisation.

Rahaa koulunkäynnistä
Oikeus olla oma itsensä
Mopokortti 13-vuotiaille
Oikeus lasten omaan puolueeseen
Kaikilla lapsilla oikeus onnellisuuteen
Kesätöitä 12-vuotiaasta alkaen
Jokaisella tulee olla oikeus harrastaa riippumatta perheen rahatilanteesta.
Jokaisella tulee olla oikeus harrastaa riippumatta kokemastaan sukupuolesta.
Jokaisella tulee olla oikeus ostaa ja harrastaa riippumatta ulkonäöstä tai kulttuurisesta taustasta.
Kaikkien on saatava tehdä oman tasoisia tehtäviä koulussa..
Jokaisella tulisi olla oikeus harrastaa riippumatta kokemastaan sukupuolesta.
Lapsilla on oikeus tulla kuunnelluksi.
Oikeus olla oma itsensä.
Lapsella on oikeus pitää hauskaa.
Oikeus olla lapsi
3 koetta viikossa riittää!
Tupakka laittomaksi
Vapaus eutanasiaan erittäin sairaille ja kärsiville ihmisille
Täysi-ikäisyys
Koulussa ei saa olla kokeita
3 koetta viikossa riittää!
Oikeus huolehtivaisiin vanhempiin ja isovanhempiin
Alaikäisen rahallinen urheilu-/liikuntatuki
Oikeus henkilökohtaiseen hygieniaan
Saa unelmoida!
LAPSEN JA NUOREN OIKEUS PÄIHTEETTÖMÄÄN KASVUYMPÄRISTÖÖN
OIKEUS MAKSUTTOMAAN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN
OIKEUS DIGITAALISEEN TASA-ARVOON
Oikeus saada turvaa
Asfalttialue, jolla on sallittua rällätä mopedilla
Oikeus päättää omasta ulkonäöstä
Lapsilla tulisi olla oikeus äänestää oman kunnan asioista
Jokainen saa olla rauhassa jos haluaa
Sukupuolineutraalius
Kaikilla on oikeus sanoa asiansa
Lasten pitää saada äänestää
Saa epäonnistua ja yrittää
Oikeus lapsille vähintään yhteen ilmaiseen harrastukseen
oikeus vaikuttaa omiin opintoihin
Jokaiselle oma elektroniikka laite
Lapsen on saatava tuntea, että vanhempi tai huoltaja välittää lapsesta viettämällä aikaa hänen kanssaan.
Oikeus olla oma itsensä
Ole oma itsesi
Oikeus jäädä koulun jälkeen opiskelemaan koululle.
Tutustua eri maista oleviin ja eri-ikäisiin ihmisiin sekä oppia lemmikeistä ja eläimistä.
Lapsella on oikeus liikkua
Lapsen pitää saada nukkua kunnolla.
Mopon nopeutta nostettaisiin
Vesipiippu
Vapaus nostaa mopon nopeutta
Ilmaiset oppimateriaalit kotikoululaisille
Kotona pitää olla turvallista
Vapaus valita omat ystävät
Lapsille pitää puhua kauniisti
Ingen behöver gå i en mögelskola