Rahaa koulunkäynnistä
Oikeus olla oma itsensä
Mopokortti 13-vuotiaille
Oikeus lasten omaan puolueeseen

Tunne perusoikeutesi.

Perusoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä, myös alaikäisiä. Siksi ne kannattaa tuntea.

Perusoikeudet ovat sinun oikeuksiasi. Ne turvaavat sen, että julkinen valta ei voi puuttua vapauteesi ja velvoittaa huolehtimaan, että oikeutesi toteutuvat.

> Tulosta perusoikeudet luokan seinälle.

 • 6 § Yhdenvertaisuus

  Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

  Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

  Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

  Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

  Esimerkki
  Tämä säännös vahvistaa, että perusoikeudet kuuluvat myös lapsille. Esimerkiksi vammaisilla lapsilla on oikeus opiskella omassa lähikoulussaan aina kun se on mahdollista. Heillä on myös samanlainen oikeus osallistua eri leikki-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin kuin kenellä tahansa muulla.

  Oikeusasiamies on todennut, että kaupunki menetteli syrjivästi, kun opetuspaikka (lapsen koulu) määräytyi lapsen tiettyyn vammaisryhmään kuulumisen perusteella. Kaupunki ilmoitti oikeusasiamiehelle kiinnittävänsä enemmän huomiota lapsen yksilölliseen tilanteeseen mietittäessä sitä, missä lapsen tulisi käydä koulua.

  Oikeusasiamies on tarkastuksilla kiinnittänyt huomioita siihen, että erilaisiin virastoihin ja äänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

 • 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

  Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

  Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

  Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

  Esimerkki
  Nuori oli laitokseen (lastenkotiin) tullessaan ensin vastaanottohuoneessa ja tämän jälkeen omassa huoneessaan niin, että häntä valvottiin koko hänen siellä olonsa ajan ns. vierihoidossa. Nuori ei voinut vapaasti lähteä huoneesta eikä puhua, vaan hänen tuli kättä kohottamalla pyytää lupa puhumiseen, jos hän halusi asioida esimerkiksi WC:ssä tai keskustella. Hän ulkoili pihapiirissä yhdessä aikuisen kanssa. Nuori oli huoneessa yksin valvojansa kanssa.

  Oikeusasiamies katsoi, että laitoksessa oli puututtu nuoren henkilökohtaiseen vapauteen tavalla, joka on merkinnyt perus- ja ihmisoikeuden rajoittamista. Hän piti niin sanottuun vierihoitoon liittyneitä rangaistuksia kiellettyinä ja lasta nöyryyttävinä. Menettely on ollut lainvastaista ja moitittavaa.

  Oikeusasiamies esitti että lastenkoti hyvittäisi nuorelle hänen oikeutensa loukkauksen. Hyvitys on yleensä anteeksipyyntö tai rahallinen hyvitys.

 • 8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

  Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

  Esimerkki
  Tämä pykälä tarkoittaa sitä, että jokaisella pitää olla mahdollisuus tietää etukäteen, mistä teosta tai minkälaisesta käytöksestä voi tulla rangaistus.

 • 9 § Liikkumisvapaus

  Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

  Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

  Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu.

  Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

  Esimerkki
  Oikeusasiamiehelle oli kanneltu siitä, että rangaistuksena tupakoinnista nuori ei ollut kuukauteen saanut kyytiä, pyörää tai bussikorttia käydäkseen lähikaupungissa harrastuksissa tai ystäviään tapaamassa. Oikeusasiamies moitti lastensuojelulaitosta.

 • 10 § Yksityiselämän suoja

  Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

  Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

  Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

  Esimerkki
  Vanhemmatkaan eivät saa lukea lapsen päiväkirjaa ilman lupaa.

  Opettajat eivät voi ilman perustetta tutkia oppilaan laukkua.

  Koulun terveydenhoitaja tai kuraattori eivät saa kertoa toisille oppilaille, jos joku oppilas käy heitä tapaamassa.

  Valokuvan tai videon julkaiseminen esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilla saattaa loukata kuvattujen henkilöiden yksityisyyttä siten, että tallenteiden julkaiseminen on rangaistavaa.

  Oikeusasiamies moitti lastenkotia, kun sen työntekijät olivat lukeneet lapselle lähetettyjä kirjeitä.

 • 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

  Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

  Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

  Esimerkki
  Oppilaan ei tarvitse osallistua uskonnolliseen päivänavaukseen tai joulukirkkoon vastoin omaa vakaumustaan.

  Oppilaiden tekemien kantelujen johdosta oikeusasiamies on muistuttanut oppilaitoksia, että uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomille oppilaille on siksi aikaa järjestettävä muuta vastaavaa, mielekästä ohjelmaa.

 • 12 § Sananvapaus ja julkisuus

  Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

  Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

  Esimerkki
  Sananvapaus turvaa myös oikeuden ottaa valokuvia, tehdä videoita tai vaikkapa taideteoksia.

  Oikeusasiamiehelle kanneltiin siitä, ettei uimapaikassa saanut ottaa kuvia omasta lapsesta. Oikeusasiamies totesi, ettei sitä voinut kieltää, vaikka muuten kuvia ei saa ottaa toisista ilman lupaa.

  Oikeusasiamiehelle kanneltiin siitä, ettei isä saanut ottaa kuvia lapsesta, jota oli tapaamassa
  lastensuojeluviranomaisten luona. Oikeusasiamies totesi, ettei kuvien ottamista saanut kieltää.

  Sananvapaus voi suojata myös järkyttäviä ja häiritseviä viestejä.

  Sananvapaus ei suojaa vihaan ja väkivaltaan yllyttämistä.

  Lasten suojelemiseksi voidaan rajoittaa sananvapautta. Oikeusasiamiehelle kanneltiin, kun kirjasto oli poistanut taidenäyttelystä kuvia. Oikeusasiamiehen mielestä niin sai tehdä lasten suojelemiseksi.

 • 13 § Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

  Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

  Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

  Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

  Esimerkki
  Mielenosoitusta ei voi kieltää. Poliisin pitää myös suojella mielenosoittajia. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa etukäteen poliisille.

  Ympäristöjärjestö järjesti mielenosoituksen ja veneoperaation öljyjalostamolla vastustaakseen palmuöljyn käyttöä. Poliisi määräsi mielensoittajat siirtymään rajoitetun oleskelun jalostamoalueelta läheiselle koululle. Jonkin aikaa tämän jälkeen kaikki henkilöt niin koululta kuin merialueelta päätettiin ottaa kiinni rikoksesta epäiltynä.

  Oikeusasiamies totesi, että läheiselle koululle siirrettyjä mielenosoittajia ei ollut syytä epäillä rikoksista. He eivät olleet käyttäneet väkivaltaa eivätkä esittäneet uhkauksia. He vain esittivät vastustavan mielipiteensä palmuöljyn käytöstä jakamalla tiedotteita ja pitämällä esillä banderolleja. Poliisi ylitti harkintavaltansa määrätessään heidät otettaviksi kiinni ja kuulusteltaviksi.

 • 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet

  Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tässä perustuslaissa.

  Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan kuin lailla säädetään.

  Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

  Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

  Esimerkki
  Oikeusasiamies on käynyt tarkastamassa äänestyspaikkoja. Oikeusasiamies on huomannut, että kaikkiin paikkoihin ei päässyt pyörätuolilla tai oli muuten vaikea liikkua. Oikeusasiamies vaati huolehtimaan esteiden poistamisesta.

  Jos tehdään jotain isoja muutoksia, esimerkiksi rakennetaan puistoon tai metsän tai lopetetaan koulu tai vanhainkoti, pitää siitä kertoa niin paljon etukäteen, että kuntalaiset ja kaupunkilaiset voivat esittää asiasta mielipiteensä ja siten vaikuttaa jo ennen päätösten tekemistä.
  Oikeusasiamies on usein muistuttanut kuntia ja kaupunkeja tästä.

 • 15 § Omaisuuden suoja

  Jokaisen omaisuus on turvattu.

  Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

  Esimerkki
  Koulun järjestyssäännöissä ei voida kokonaan kieltää kännykän tuomista kouluun, mutta järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa niiden käyttöä. Yksittäistapauksissa voidaan mobiililaitteiden käyttöön puuttua, jos laitetta käytetään kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.

 • 16 § Sivistykselliset oikeudet

  Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.

  Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

  Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

  Esimerkki
  Oikeus perusopetukseen edellyttää toteutuakseen turvallista opiskeluympäristöä. Jokaisella on oikeus käydä koulua ilman, että häntä kiusataan. Koulun sisäilma ei saa vaarantaa oppilaiden terveyttä. Oikeusasiamies moitti kuntaa siitä, ettei väistötilojen hankkimiseen ollut ryhdytty riittävän ripeästi.

  Kaikilla Suomessa olevilla lapsilla on oikeus saada opetusta.

  Oikeusasiamies on muistuttanut kuntia, että niiden tulee järjestää opetusta myös muualta Suomeen tulleille lapsille, vaikka heillä ei vielä olisi annettu lupaa jäädä tänne asumaan.

  Koska kaikilla perheillä ei ole aina riittävästi rahaa, pitää koulun järjestämien retkien olla koulun maksamia. Oikeusasiamies on muistuttanut kouluja tästä.

 • 17 § Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

  Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

  Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

  Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

  Esimerkki
  Saamelaiset alkuperäiskansana ja heidän kielensä ja kulttuurinsa ovat erityisen suojelun kohteena perustuslaissa. Koulun opetuskielenä voi olla suomi tai ruotsin lisäksi myös saame, romani tai viittomakieli.

  Oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, että viranomaisen tulee toimia sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa sekä suomeksi että ruotsiksi.

 • 18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

  Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

  Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

  Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

  Esimerkki
  Koulujen sisäilmaongelmissa oikeusasiamies on todennut, ettei kunnan huono taloustilanne poista velvollisuutta huolehtia koulussa työtätekevien suojelusta ja terveydestä tai vähennä vastuuta huolehtia oppilaiden turvallisesta opiskeluympäristöstä.

 • 19 § Oikeus sosiaaliturvaan

  Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

  Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

  Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

  Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

  Esimerkki
  Vanhainkodeissa ja kotona yksin asuvilla vanhuksilla on oltava oikeus riittävään ulkoiluun ja heitä pitää auttaa esimerkiksi peseytymisessä ja käymään vessassa.

  Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus riittäviin mielenterveyspalveluihin.

  Oikeusasiamies käy tarkastamassa palvelukoteja ja vanhainkoteja ja valvoo iäkkäiden ihmisten kohtelua ja olosuhteita siellä.

  Oikeusasiamies käy tarkastamassa, miten huostaan otetuista lapsista pidetään hyvää huolta.

 • 20 § Vastuu ympäristöstä

  Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

  Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

  Esimerkki
  Ympäristön tulee säilyä elinkelpoisena, jotta muut perusoikeudet voivat toteutua. Myös lapsille ja nuorille tulee varata mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua omaa elinympäristöään koskevien päätösten tekoon. Vastuu luonnosta kuuluu kaikille.

  Oikeusasiamies totesi eräässä ratkaisussa, ettei ympäristökeskus menetellyt virheellisesti, kun se esitti maanomistajalle yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista uhanalaisen perhoslajin elinympäristön suojelemiseksi.

 • 21 § Oikeusturva

  Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

  Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

  Esimerkki
  Jos oppilas hakee oikeutta koulukuljetukseen, on asia käsiteltävä joutuisasti ja tehtävä päätös. Jos kuljetusta ei myönnetä, päätös on perusteltava. Oppilaalla ja huoltajilla on oikeus hakea päätökseen muutosta. Oikeusasiamies on muistuttanut kuntia päätöksentekovelvollisuudesta.

 • 22 § Perusoikeuksien turvaaminen

  Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

  Esimerkki
  Perusoikeuksien turvaaminen tarkoittaa aktiivisia toimenpiteitä. Viranomaisten on eri toimenpidevaihtoehdoista valittava se, jolla parhaiten edistetään perusoikeuksia. Perusoikeusloukkauksia vastaan on oltava tehokkaita oikeussuojakeinoja. Niihin kuluu myös mahdollisuus hyvitykseen. Oikeusasiamies voi tehdä esityksiä asian sopimiseksi ja hyvityksestä. Hyvitys voi olla vaikkapa anteeksipyyntö tai rahakorvaus.

 • 23 § Perusoikeudet poikkeusoloissa

  Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

  Tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta voi päättää asetusten voimassaolosta.

  Esimerkki
  Maissa, esimerkiksi Ranskassa, joissa terroristit ovat tehneet iskuja, on julkistettu poikkeusolot ja annettu poliisille ja puolustusvoimille lupa valvoa ihmisiä tavallista tarkemmin ja tutkia esimerkiksi autoja ja asuntoja. Ihmisoikeuksia ei kuitenkaan saa loukata. Tällaiset viranomaisten lisävaltuudet voivat olla vain vähän aikaa voimassa.

Oikeudenmukaisuuden puolesta!

Oikeusasiamies valvoo, että perusoikeutesi toteutuvat.

Voit ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen, jos koet, että perusoikeutesi eivät ole toteutuneet. Muista kuitenkin, että kaikki epäreilulta tuntuva ei aina ole laitonta. Tutustu oikeusasiamieheen ja siihen, voiko oikeusasiamies auttaa >


Linkkivinkit opetustyön tueksi

Ihmisoikeusliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

 • Ihmisoikeudet.net - valmista materiaalia ihmisoikeuskasvatukseen: perustietoa ihmisoikeuksista, toiminnallisia harjoituksia sekä menetelmäoppaita oppitunneille
 • Ihmisoikeusliitto.fi - tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja eri ihmisoikeusteemoista

Ihmisoikeuskeskus on viranomainen, jonka yhtenä tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta.

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö.

 • Amnesty Suomi - tietoa ihmisoikeuskasvatuksen materiaaleista, kampanjoista ja vaikuttamistyöstä
 • Facebook - yhteisö opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille
 • Kansainväliset verkkosivut - tietoa verkkokursseista, ihmisoikeuskasvatusblogeja ja opetusmateriaaleja eri kielillä

UNICEF on YK:n lastenjärjestö.

Rahaa koulunkäynnistä
Oikeus olla oma itsensä
Mopokortti 13-vuotiaille
Oikeus lasten omaan puolueeseen
Kaikilla lapsilla oikeus onnellisuuteen
Kesätöitä 12-vuotiaasta alkaen
Jokaisella tulee olla oikeus harrastaa riippumatta perheen rahatilanteesta.
Jokaisella tulee olla oikeus harrastaa riippumatta kokemastaan sukupuolesta.
Jokaisella tulee olla oikeus ostaa ja harrastaa riippumatta ulkonäöstä tai kulttuurisesta taustasta.
Kaikkien on saatava tehdä oman tasoisia tehtäviä koulussa..
Jokaisella tulisi olla oikeus harrastaa riippumatta kokemastaan sukupuolesta.
Lapsilla on oikeus tulla kuunnelluksi.
Oikeus olla oma itsensä.
Lapsella on oikeus pitää hauskaa.
Oikeus olla lapsi
3 koetta viikossa riittää!
Tupakka laittomaksi
Vapaus eutanasiaan erittäin sairaille ja kärsiville ihmisille
Täysi-ikäisyys
Koulussa ei saa olla kokeita
3 koetta viikossa riittää!
Oikeus huolehtivaisiin vanhempiin ja isovanhempiin
Alaikäisen rahallinen urheilu-/liikuntatuki
Oikeus henkilökohtaiseen hygieniaan
Saa unelmoida!
LAPSEN JA NUOREN OIKEUS PÄIHTEETTÖMÄÄN KASVUYMPÄRISTÖÖN
OIKEUS MAKSUTTOMAAN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN
OIKEUS DIGITAALISEEN TASA-ARVOON
Oikeus saada turvaa
Asfalttialue, jolla on sallittua rällätä mopedilla
Oikeus päättää omasta ulkonäöstä
Lapsilla tulisi olla oikeus äänestää oman kunnan asioista
Jokainen saa olla rauhassa jos haluaa
Sukupuolineutraalius
Kaikilla on oikeus sanoa asiansa
Lasten pitää saada äänestää
Saa epäonnistua ja yrittää
Oikeus lapsille vähintään yhteen ilmaiseen harrastukseen
oikeus vaikuttaa omiin opintoihin
Jokaiselle oma elektroniikka laite
Lapsen on saatava tuntea, että vanhempi tai huoltaja välittää lapsesta viettämällä aikaa hänen kanssaan.
Oikeus olla oma itsensä
Ole oma itsesi
Oikeus jäädä koulun jälkeen opiskelemaan koululle.
Tutustua eri maista oleviin ja eri-ikäisiin ihmisiin sekä oppia lemmikeistä ja eläimistä.
Lapsella on oikeus liikkua
Lapsen pitää saada nukkua kunnolla.
Mopon nopeutta nostettaisiin
Vesipiippu
Vapaus nostaa mopon nopeutta
Ilmaiset oppimateriaalit kotikoululaisille
Kotona pitää olla turvallista
Vapaus valita omat ystävät
Lapsille pitää puhua kauniisti
Ingen behöver gå i en mögelskola